Information om personuppgiftsbehandling och integritetsskydd

Här kan du läsa om vår integritetsskyddspolicy. Den handlar om hur och på vilket sätt vi skyddar dina personuppgifter och din integritet. Att värna din integritet och följa gällande dataskyddslagstiftning är viktigt för oss. För att kunna använda Shopello, (www.shopello.se), ”Tjänsten”, och dess funktioner fullt ut och för att vi ska kunna administrera ditt medlemskap krävs det att du i samband med registrering och skapande av ditt användarkonto lämnar vissa personuppgifter till oss.

1. Uppgifter som vi samlar in
När du blir medlem och börjar använda Tjänsten frågar vi dig efter e-postadress och vilka kategorier av produkter som intresserar dig samt vilka varumärken du gillar, eventuellt även lösenord. Det finns ingen skyldighet eller lagstadgat krav att du måste lämna uppgifterna. Att vi samlar in och sparar uppgifterna är dock nödvändigt för att du ska kunna använda Tjänsten och för att vi ska ingå avtal om och administrera ditt medlemskap. Besök som du gör på Tjänsten innebär även att vi från din webbläsare, genom användning av cookies, tilläggsprogram (plug-in), eller andra spårningsverktyg, eller genom webbanalys- eller statistikverktyg som vi använder, mottar och i serverloggar sparar information om webbläsaren, din enhets ID-nr, i vissa fall använt IP-nummer, datum och tid för registrering, och i förekommande fall även platsinformation om var din enhet finns. Dessa uppgifter är anonymiserade och/eller lagras och används på ett anonymiserat sätt utan att kopplas direkt till dig som person. Om du med din enhet tidigare besökt någon annan av de webbtjänster som myTaste Group står bakom kan vi även i samband med det ha samlat in viss data om din enhet. Sådana data kan efter din registrering här på Tjänsten kopplas ihop och användas med de personuppgifter som du lämnat vid registreringen. Vad för typ av cookies som vi använder, inklusive cookies från tredje parter som vi samarbetar med, samt hur du gör för att neka cookies eller radera tidigare sparade cookies, kan du läsa om här.

2. Hur insamlade uppgifter används, ändamål och rättslig grund för behandlingen
Uppgifterna som du själv lämnar till oss används för att registrera och administrera ditt medlemskap, såsom att kommunicera med dig och lämna information om nyheter, förändringar, uppdateringar, utvärderingar, analyser och undersökningar och annat som är relevant för och förbättrar din användning av Tjänsten som medlem. För detta ändamål är den rättsliga grunden att vi behöver utföra behandlingen för att administrera medlemskapet och fullgöra det avtal mellan oss som medlemskapet innebär. Insamlade och sparade uppgifter används även för analys och statistik i syfte att utveckla, förbättra, underhålla och skydda Tjänsten och vår servermiljö samt för marknadsföringsändamål, vilket kan inbegripa att, baserat på urval och selektering, utforma, anpassa och skicka reklam, förmånserbjudanden och andra utskick som är relevanta och utformade efter mottagarens intressen, preferenser och behov (profilering). För sådana ändamål kan vi även överföra uppgifterna vidare till användning av andra företag inom den koncern som vi tillhör, våra partners, eller andra företag som vi samarbetar med. Den rättsliga grunden för dessa ändamål är att behandlingen är nödvändig för det berättigade intresse vi har av att kunna använda uppgifterna för marknadsföringsändamål och bl.a. höja användarupplevelsen av Tjänsten och skapa intäkter nödvändiga och en förutsättning för att kunna bedriva, utveckla och tillhandahålla Tjänsten kostnadsfritt på det sätt som vi gör, i våra användares och medlemmars intresse. Detta intresse anser vi väga tyngre än integritetsintresset, med beaktande av sättet för, omfattningen och effekterna av behandlingen, vad våra medlemmar och användare av Tjänsten rimligen har för förväntningar på hur vi kan komma att använda personuppgifterna samt den rätt som alltid finns att motsätta sig att uppgifterna används för direktmarknadsföring och/eller profilering, eller att avsluta sitt medlemskap och begära radering av sina personuppgifter. Genom att bli medlem och godkänna myTaste Groups Användarvillkor (Terms of use) och det som sägs i denna information, lämnar du ditt samtycke till att vi, annat bolag inom myTaste Group, eller någon av våra samarbetspartners skickar marknadsföring till dig via elektronisk post eller sms. Du har alltid rätt att när som helst meddela oss att du motsätter dig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att dina uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i någon e-post ni mottagit av oss alternativt skicka ett mail och be oss ta bort din information till [email protected]

3. Mottagare som kan få del av personuppgifter
Personuppgifterna används av oss för Tjänstens utveckling och bedrivande och inom vår egen organisation, men kan också, för bl.a. marknadsföringsändamål, komma att överföras till och delas med andra mottagare, såsom andra företag inom myTaste Group, våra partners, eller andra företag som vi samarbetar med, t.ex. personuppgiftsbiträden som vi anlitar för behandling av personuppgifter. Man har alltid rätt att när som helst motsätta sig att ta emot marknadsföring via e-post eller sms, eller att ens uppgifter annars används för direktmarknadsföring, inbegripet profilering, se länk i punkt 2 ovan. Insamlade personuppgifter överförs inte av oss till tredje land, dvs. till något land utanför EU/EES. Överföring kan dock komma att ske om vi t.ex. har anlitat ett personuppgiftsbiträde för utförande av viss behandling. Överföring av personuppgifter till tredje land förutsätter alltid att det finns en laglig grund för sådan överföring.

4. Period som uppgifterna lagras
Personuppgifter sparas tills vidare så länge man är medlem och har en användarrelation till Tjänsten och oss. Uppgifterna slutar inte att sparas bara för att man inte är aktiv och använder Tjänsten. Om du vill avsluta ditt användarkonto kan du enkelt kontakta oss och meddela detta genom att klicka här. När ditt medlemskap är avslutat kommer vi utan dröjsmål, och senast inom den tid som krävs enligt från tid till annan gällande dataskyddslagstiftning, eller domstols eller tillsynsmyndighets beslut, att radera dina uppgifter. Dina uppgifter kan komma att lagras längre än annars om skyldighet att fortsätta att lagra uppgifterna finns enligt gällande lagstiftning som vi omfattas av.

5. Information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen
Enligt bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att kostnadsfritt på begäran få tillgång till och en kopia av de personuppgifter om dig som behandlas (artikel 15), samt även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller ofullständiga kompletterade (artikel 16). Du har vidare rätt att i de fall och på de förutsättningar som anges i dataskyddsförordningen begära radering av dina personuppgifter (artikel 17), begränsning av sådan behandling som rör dina personuppgifter (artikel 18) samt att göra invändningar mot den behandling som sker (artikel 21). Du har också rätt att få ut och överföra sådana personuppgifter som du har tillhandahållit till oss enligt vad som kallas rätt till dataportabilitet (artikel 20).

6. Automatiserade beslut och profilering
Den behandling av personuppgifter som vi utför inkluderar automatiserade beslut och profilering, dvs. att vissa personliga egenskaper bedöms för analysera och förutsäga preferenser, intressen och beteenden, och i förekommande fall vistelseort, i syfte att kunna skicka anpassade marknadsföringserbjudanden och annan kommunikation efter mottagarens intressen och behov. Logiken bakom detta är att din enhets användning av Tjänsten och andra av våra tjänster gör att vi kan spåra och få ökad kännedom om dina vanor på internet och därmed också dina intressen och behov. Följden för dig som registrerad blir att du kan få fler riktade reklamerbjudanden än annars, vilket i sin tur kan medföra en ökning av dina inköp av sådana varor och tjänster som marknadsföringen avser. Du har alltid en rätt att invända mot direktmarknadsföring och profilering samt, i sådant fall, även en rätt att begära radering av dina personuppgifter.

7. Rätt att motsätta sig direktmarknadsföring och profilering, återkallelse av samtycke (i förekommande fall)
Du har alltid rätt att motsätta dig att dina uppgifter används för direktmarknadsföring, inklusive profilering som har samband med sådan marknadsföring, se länk i punkt 2 ovan. I den utsträckning som vi behandlar personuppgifter och detta grundar sig på ditt lämnade samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

8. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
Det är myTaste AB som driver och har ansvaret för Tjänsten och är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker.
myTaste AB, org. nr: 556969-5504
Adress: Birger Jarlsgatan 6b, 114 34 Stockholm telefon: 0739 94 46 70, e-post: [email protected]
Dataskyddsansvarig hos företaget: Andereas Friis, e-post [email protected]

9. Dataskyddsombud
Vi har utsett ett självständigt och oberoende dataskyddsombud, vars uppgift bl.a. är att övervaka efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud är: E-post [email protected].

10. Rätt att ge in klagomål
Du har alltid rätt att vid missnöje eller anmärkningar mot den behandling av personuppgifter som utförs, ge in klagomål till berörd tillsynsmyndighet, Datainspektionen, (med föreslaget nytt namn, Integritetsskyddsmyndigheten). Detta gör du enklast genom e-post till [email protected] eller via telefon 08-657 61 00.

___________________________
Om du har frågor eller vill ha mer information om den behandling av personuppgifter som sker är du välkommen att kontakta oss eller vårt dataskyddsombud via e-post eller telefon, se kontaktuppgifter i punkt 8 och punkt 9 ovan.